Ranisio, Gianfranca. «Caro Luigi, Caro Maestro». EtnoAntropologia 10, no. 1 (gennaio 20, 2023): 195–202. Consultato febbraio 29, 2024. https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/413.