Ranisio, G. «Caro Luigi, Caro Maestro». 2022. EtnoAntropologia, vol. 10, n. 1, gennaio 2023, pagg. 195-02, https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/413.