Resta, P. (2014) «Utopie», EtnoAntropologia, 1(1/2), pagg. 1–10. doi: 10.1473/etnoantropologia1.