Ranisio, G. (2023) «Caro Luigi, caro Maestro», EtnoAntropologia, 10(1), pagg. 195–202. Available at: https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/413 (Consultato: 5 marzo 2024).