Ranisio, Gianfranca. (2022) 2023. «Caro Luigi, Caro Maestro». EtnoAntropologia 10 (1):195-202. https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/413.