Mykhaylyak, Tamara. 2017. «Fedir Kindratovyč Vovk: Una Vita Per l’antropologia». EtnoAntropologia 4 (2):151-70. https://doi.org/10.1473/223.