Resta, P. (2014). Utopie. EtnoAntropologia, 1(1/2), 1–10. https://doi.org/10.1473/etnoantropologia1