Ranisio, G. (2023). Caro Luigi, caro Maestro. EtnoAntropologia, 10(1), 195–202. Recuperato da https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/413 (Original work published 24 settembre 2022)