Fumagalli, A. (2022). Afterwards. EtnoAntropologia, 10(1), 151–176. Recuperato da https://rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/408